سه شنبه, 04 آذر 1399

 فرم درخواست کارورزی در محل مرکز

فرم درخواست و تقاضای گذراندن دوره کاروزی 1و 2

در مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 13 تهران

forme karvarzi

نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی