شنبه, 16 فروردين 1399

 تقویم آموزشی و برنامه هفتگی

                                                   
TAGHVIM   
                                      BARNAMEH                                        KARDANI copy                     KARDANI MEH97 TERM4
       KARDANI BAHMAN 97 TERM 3
       KARDANI MEHR 98 TERM2
       KARDANI BAHMAN 98 TERM 1
        KARSHENASI    KARSHENASI BAHMAN 97 TERM3
       KARSHENASI MEHR 98 TERM 3
       KARSHENASI BAHMAN 98 TERM1
  
نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت