یکشنبه, 30 تیر 1398

 قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 و 2 با استاد پوراشراف دارند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 یا 2 رشته مدیریت کسب و کار، تبلیغات،بازاریابی و مدیریت تبلیغات تجاری را اخذ نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی کارورزی در روز شنبه 98/04/29 از ساعت 17 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

کلاس کارورزی(2 و 1) ویژه گروه عکاسی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 یا 2 رشته عکاسی را اخذ نموده اند می رسانیم جلسه اول کارورزی در روز پنجشنبه 98/04/27 از ساعت 13الی16 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد هشترودی

کلیه کلاس های استاد هشترودی در مورخ چهار شنبه  98/04/26 کنسلمی باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد اعلائی

یه کلاس های استاد اعلائی در مورخ سه شنبه  98/04/25 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

کلیه کلاس های استاد نهانی در مورخ یکشنبه 98/04/23 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد آیدین محمدی

کلیه کلاس های استاد آیدین محمدی در مورخ شنبه  98/04/22  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلیه کلاس های استاد دکاوئی در مورخ شنبه  98/04/22  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدوی

امتحان عملی(ژوژمان) درس کلاسی پایه ومبانی رنگ و تعادل سفیدی درنور استاد مهدوی در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 16-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدوی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی عکس رنگی ودیجیتال و کاربرد عکس درگرافیک استاد مهدوی در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 14-13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورفرهنگی واجتماعی استاد اسکندری در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورادبی وهنری استاد اسکندری در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته معماری وگرافیک کارورزی را بااستاد بهزادی نسب اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ چهارشنبه  98/03/22 ساعت 12 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد سالاریان

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته امورفرهنگی و روابط عمومی کارورزی را بااستاد سالاریان اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ چهارشنبه  98/03/22 ساعت 16-18 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استادخانمحمدی

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته حسابداری که درس کارورزی را بااستاد خانمحمدی اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ سه شنبه  98/03/21 ساعت 15-17 و مورخ پنجشنبه 98/03/23 ساعت 10-12 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مدیریت کارورزی را بااستاد پوراشراف اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ دوشنبه  98/03/20 ساعت 16-18 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس فرهنگ وتبلیغات و مدیریت کسب وکار وبهره وری استاد پوراشراف در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16-18در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مشتری مداری استاد پوراشراف در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 18-19:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس اقدام پژوهی استاد دکامئی در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 16:30-19:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عباسی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد عباسی در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16:30-19در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حشمت

کلاس جبرانی درس حسابداری پیمانکاری استاد حشمت در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 16-18در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جهان پناه

کلاس جبرانی درس مهارت ها وقوانین کسب و کار استاد جهان پناه در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت18:30-19:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد تشکری

کلاس جبرانی درس روانشناسی اجتماعی استاد تشکری در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 14-16در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جهان پناه

کلاس جبرانی درس کنترل بودجه استاد جهان پناه در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16-18:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد فلاح زاده

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری استاد فلاح زاده در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16-19در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حشمت

کلیه کلاس های استاد  حشمت در مورخ دوشنبه  98/03/13  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس فرهنگ وتبلیغات استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13 در ساعت 19-21 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مدیریت کسب وکار و بهره وری استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 17-19 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مهارت وقوانین کسب وکار استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 14-16 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت12-14 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مقاله و گزارش نویسی استاد دکامئی در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 11-17 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی منظره و پانوراما استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس آشنایی با انواع دوربینهای آنالوگ ودیجیتال استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکس ورسانه استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس کاربرد عکس در گرافیک استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی دیجیتال پایه استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد وندایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طرح معماری(رلوه) استاد وندایی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد احسان جو

امتحان عملی(ژوژمان) درس کارگاه طراحی کاتالوگ وبروشور استاد احسان جو در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت12-14در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی نشانه استاد بهزادی نسب در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس چاپ دستی استاد بهزادی نسب در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد گل نراقی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی2 استاد گل نراقی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 10-11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد گل نراقی

امتحان عملی(ژوژمان) درس تصویرسازی استاد گل نراقی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9-10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد حسینی

امتحان عملی(ژوژمان) درس نرم افزار ترسیمی وتصویری استاد حسینی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 10-12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه مفاهیم واصلاحات امورگردشگری استاد میرزایی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 12-16 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد معتضدی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد معتضدی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 12-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس نورپردازی استودیویی وکاردر استودیو استاد اسکندری در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 16-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس کاذربندی در عکاسی استاد اسکندری در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 13-16 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی آسمان شب استاد اسکندری در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9-12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اختری

کلاس جبرانی درس حقوق بازرگانی پیشرفته استاد اختری در مورخ دوشنبه98/03/13  در ساعت 16-18 و 18-20 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد پوراشراف در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 13-15 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مهارتها وقوانین کسب وکار استاد دکامئی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 18-19:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مهارتها وقوانین کسب وکار استاد دکامئی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 18-19:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بدیهی

کلاس جبرانی درسریاضی کاربردی 2 استاد بدیهی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 17:30-19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد شیروی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فیگور استاد شیروی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 12-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس آزمایشگاه پایه استاد علیپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورادبی وهنری استاد علیپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس فنون برقراری ارتباط استاد علیپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 16 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد با حجب قدسی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی 1 استاد باحجب قدسی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 17-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد باحجب قدسی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی1 استاد باحجب قدسی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 19-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد احمدپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحیاستاد احمدپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 17 در ساختمان مولایی برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مجیدی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مجیدی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس اطلاع رسانی تصویری استاد بهزادی نسب در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی استاد بهزادی نسب در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس نرم افزارمتحرک سازی استاد بهزادی نسب در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد کرمی

امتحان عملی(ژوژمان) درس فتوگرافیک استاد کرمی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بندانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی پایه استاد بندانی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بندانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی مفهومی استاد بندانی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بندانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی درگرافیک استاد بندانی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مقدم

امتحان عملی(ژوژمان) درس هندسه مناظر ومرایا استاد مقدم در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای داخلی آموزشی استاد روستایی در روز شنبه 98/3/11 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس فرم وفضا استاد روستایی در روز شنبه 98/3/11 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی معماری استاد روستایی در روز شنبه 98/3/11 ساعت در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد کیا

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای داخلی ورزشی استاد کیا در روز شنبه 98/3/11 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد کیا

امتحان عملی(ژوژمان) درس انسان. طبیعت. معماری استاد کیا در روز شنبه 98/3/11 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد پویان

کلاس جبرانی درس دستورزبان پایه و آزمایشگاه مقدماتی استاد پویان در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 8-12 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی

کلاس جبرانی درس زبان عمومی استاد میرزایی در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 16-18 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد محمدی

کلاس جبرانی درس تربیت بدنی و ورزش استاد محمدی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 15:30-17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد قجر

کلاس جبرانی درس اقتصادخرد استاد قجر در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 12-18 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بدیهی

کلاس جبرانی درسریاضی کاربردی 2 استاد بدیهی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 17:30-19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عبداله پور

کلیه کلاس های استاد  عبداله پور در مورخ پنجشنبه  98/03/09  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مولایی

کلاس جبرانی درس کاربرد فناوری اطلاعات استاد مولایی در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 18-19:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس افکارسنجی مشتری استاد  پوراشراف در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 16-19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مشتری مداری استاد  پوراشرافدر مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 12-16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس فرهنگ وتبلیغات استاد  پوراشراف در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 17-19 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس ارتباطات انسانی استاد  دکامئی در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 12-14 و 18-20 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد فدایی

کلاس جبرانی درس تاریخ تحولات استاد  فدایی در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 17:30-19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد فدایی

کلاس جبرانی درس حقوق فرهنگی استاد  فدایی در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 16-17:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پدرام

کلاس جبرانی درس فناوری کاربردی روابط عمومی استاد  پدرام در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 17:30-19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پدرام

کلاس جبرانی درس رسانه های الکترونیک استاد  پدرام در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 14-17:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد لطفی مقدم

کلاس جبرانی درس مبانی بازاریابی استاد  لطفی مقدم در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 14-16 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رهبرخواه

کلاس جبرانی درس حقوق وقوانین بازاریابی استاد  رهبرخواه در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 16-18 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مجیدی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای تجاری اداری استاد مجیدی در روز پنجشنبه 98/3/9 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد قندی

امتحان عملی(ژوژمان) درس آزمایشگاه پایه استاد قندی در روز پنجشنبه 98/3/9 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و بودجه در رابط عمومی استاد  دکامئی در مورخ چهارشنبه 98/03/08  در ساعت 12-20 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پور اشراف

کلاس جبرانی درس مدیریت کسب و کار و بهره وری  استاد پور اشراف در مورخ چهارشنبه 98/03/08  در ساعت 17-19در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد یزدانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی رنگ استاد یزدانی در روز سه شنبه 98/3/7 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد هنرور

امتحان عملی(ژوژمان) درس آشنایی با نقوش سنتی استاد هنرور در روز سه شنبه 98/3/7 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد هنرور

امتحان عملی(ژوژمان) درس خلاقیت در هنر استاد هنرور در روز سه شنبه 98/3/7 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد وندائی

امتحان عملی(ژوژمان) درس هندسه مناظر و مرایا  استاد وندائی در روز سه شنبه 98/3/7 ساعت 15 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور رسانه استاد میرزایی در روز سه شنبه 98/3/7 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد امینیان

کلاس جبرانی درس ارتباطات انسانی استاد  امینیان در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 12-14 و 14-16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.