جمعه, 03 خرداد 1398

 ساعات برگزاری کلاس ها در ایام شب های قدر

قابل توجه دانشجویان رامی:
با توجه به ایام گرانقدر شب های قدر کلیه کلاس های صبح روز شنبه 98/03/04 و چهارشنبه98/03/06  از ساعت 10صبح آغاز میشود.

قابل توجه دانشجویان استاد رسولی

کلاس جبرانی درس اصول و مبانی ترجمه استاد  رسولی در مورخ سه شنبه  98/03/07  در ساعت 8:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس اقدام پژوهی استاد  دکامئی در مورخ جمعه 98/03/03  در ساعت 18-14در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

کلاس جبرانی درس  آشنایی با دوربین های آنالوگ و دیجیتال استاد  مطهر در مورخ چهارشنبه 98/03/01  در ساعت20-17 و در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان معماری و گرافیک در ارتباط با درس کاربینی

دانشجویان رشته معماری و گرافیک می بایست روز یکشنبه مورخ 98/03/12 ساعت 11 صبح گزارش کاربینی خود به سرکار خانم بهزادی نسب ارائه نمایند.

قابل توجه دانشجویان استاد احمد پور

کلاس جبرانی درس هنر و رسانه استاد  احمدپور در مورخ پنجشنبه 98/03/02  در ساعت 17-15 و 19-17در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عباسی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد  عباسی در مورخ پنجشنبه 98/03/02  در ساعت 15-13در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجوبان استاد مسیحا گرامی

کلاس جبرانی درس تحقیقات بازاریابی استادگرامی در مورخ پنجشنبه 98/03/02  در ساعت 17-14در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رهبرخواه

کلاس جبرانی درسحقوق و قوانین بازاریابی استاد  رهبرخواه در مورخ پنجشنبه 98/03/02  در ساعت 20-17در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدوی

کلاس جبرانی درس  مبانی رنگ و تعادل سفیدی استاد  مهدوی در مورخ سه شنبه 98/02/31  در ساعت 11-9:30در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس مبانی عکاسی رنگی آنالوگ استاد  مهدوی در مورخ سه شنبه 98/02/31  در ساعت 13-11در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رهبرخواه

کلاس درس" حقوق و قوانین بازاریابی"  استاد رهبر خواه در روز دوشنبه 98/02/30 کنسل می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد وندائی

کلاس جبرانی درس هندسه مناظر ومرایا استاد  وندائی در مورخ سه شنبه 98/02/31  در ساعت 11-8در ساختمان زرتشت برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد رهبر خواه

کلاس جبرانی درساحقوق وقوانین بازاریابی استاد رهبرخواه در مورخ دوشنبه 98/02/30  در ساعت 15-13:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

کلاس جبرانی درسآشنایی با دوربین های آنالوگ ودیجیتال استاد مطهر در مورخ چهارشنبه 98/03/01  در ساعت 20-17در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درساقدام پژوهی استاد  دکامئی در مورخ دوشنبه 98/02/30  در ساعت 17-15در ساختمان زرتشت برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد باحجب قدسی

کلاس جبرانی درس طراحی استاد باحجب قدسی در مورخ یکشنبه 98/03/05  در ساعت 18:30-17در ساختمان زرتشت برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

کلاس جبرانی درسآزمایشگاه پایه استاد  علیپور در مورخ چهارشنبه 98/03/01  در ساعت 20-18در ساختمان زرتشت برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد گرامی

کلاس جبرانی درس زنجیره تامین استاد گرامی در مورخ سه شنبه 98/02/31  در ساعت 21-17  در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حاجی آقازاده

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را با استاد حاجی آقازاده اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

 • درس اقتصاد خرد روز دوشنبه 98/02/30  در ساعت 12-10 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درس اقتصاد کلانروز دوشنبه 98/02/30  در ساعت 15-12 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نیراحمد پور

کلیه کلاس های استاد  نیراحمدپور در مورخ یکشنبه  98/02/29  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلیه کلاس های استاد  پور اشراف در مورخ یکشنبه  98/02/29  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد شیروی

کلاس جبرانی درس طراحی استاد شیروی در مورخ شنبه 98/02/28  در ساعت 13-10 و16-13 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد ستوده

کلیه کلاس های استاد ستوده در مورخ یکشنبه  98/02/29 برگزار نمی گردد.

جلسه جبرانی این کلاس درمورخ یکشنبه98/03/12 در ساعت 13-11در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد قندی

کلاس جبرانی درسدستور زبان پایه استاد  قندی در مورخ جمعه 98/03/03  در ساعت 14-12در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد قندی

کلاس جبرانی درسآزمایشگاه پایه استاد  قندی در مورخ جمعه 98/03/03  در ساعت 16-14در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حاتمی پور

کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی  استاد  حاتمی پور در مورخ جمعه 98/03/03  در ساعت 18-16:30در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد صفدری

کلاس جبرانی درس آشنایی با قانون اساسی  استاد  صفدری در مورخ جمعه 98/03/03  در ساعت 18:30-15:30در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد چکنی

کلاس جبرانی درس کاربرد واژگان  استاد  چکنی در مورخ پنجشنبه 98/03/02  در ساعت 10-8:15در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بدیهی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی  استاد  بدیهی در مورخ جمعه 98/02/27  در ساعت 18-16در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد هشترودی

کلاس جبرانی درس اصول وروش ترجمه  استاد  هشترودی در مورخ چهارشنبه 98/03/08  در ساعت 10-8در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

کلاس جبرانی درس اخلاق اسلامی  استاد  نهانی در مورخ دوشنبه 98/02/30  در ساعت 12-10در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی 1  استاد  نهانی در مورخ یکشنبه 98/02/29  در ساعت 12-10در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد احمدپور

کلاس جبرانی درس هنر و رسانه  استاد  احمد پور در مورخ پنجشنبه 98/03/02  در ساعت 17-15 و 19-17 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پدرام

کلاس جبرانی درس آسیب شناسی اجتماعی وفرهنگی  استاد  پدرام در مورخ شنبه 98/02/28  در ساعت 15:30-14در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد هشترودی

کلاس جبرانی درس ترجمه متون ساده  استاد  هشترودی در مورخ جمعه 98/02/27  در ساعت 12-10در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس اطلاع رسانی تصویری استاد  بهزادی نسب در مورخ دوشنبه 98/03/06  در ساعت 12-9در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حکیمی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس زبان را با استاد حکیمی اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

 • درسزبان روز چهارشنبه 98/02/25  در ساعت 18-16  درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درس زبان روز چهارشنبه 98/03/01  در ساعت 18-16 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درس زبان روز چهارشنبه 98/03/08  در ساعت 18-16 درساختمان رزتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد سالاریان

کلاس جبرانی درس نظریه های فرهنگی  استاد  سالاریان در مورخ شنبه 98/02/28  در ساعت 18-15در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد سلمان

کلاس جبرانی درس اصول وکنترل بودجه استاد  سلمان در مورخ شنبه 98/02/28  در ساعت 12-8در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مولایی

کلاس جبرانی درس کاربرد فناوری اطلاعات استاد  مولایی در مورخ پنجشنبه  98/02/26  در ساعت 12-8در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس زیر را با استادنهانی اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

 • درس اخلاق اسلامی(یکشنبه ساعت 18-16) روز سه شنبه 98/02/24 ساعت 16-10 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درس اندیشه اسلامی(سه شنبه ساعت 19-17) روز دوشنبه 98/02/30 ساعت16-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درس اندیشه اسلامی(یکشنبه ساعت 16-14) روز سه شنبه 98/02/31 ساعت 16-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نیرومند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس زیر را با استاد نیرومند اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

 • درس فرهنگ عمومی روز چهارشنبه 98/02/25  در ساعت 18-16 و 20-18درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درس اصول وفنون مذاکره روز چهارشنبه 98/03/01  در ساعت 18-16 و 20-18درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • درسمهارت های مساله یابی وتصمیم گیری روز چهارشنبه 98/03/08  در ساعت 18-16 و 20-18درساختمان رزتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد احمد پور

کلاس جبرانی درس هنرورسانه استاد  احمد پور در مورخ پنجشنبه 98/02/26  در ساعت 17-15 و 19-17 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جدی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد  جدی در مورخ چهارشنبه 98/02/25  در ساعت 18-14در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استادهنرور

کلاس جبرانی درس خلاقیت درهنر  استاد  هنرور در مورخ شنبه 98/03/04  در ساعت 13-9 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کوپالی

کلیه کلاس های استاد  کوپالی در مورخ سه شنبه  98/02/24  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جدی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد  جدی در مورخ سه شنبه 98/02/24  در ساعت 17-11در ساختمان مولایی برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد ذراتی

کلاس جبرانی درس قوانین ومقررات عمومی  استادذراتی در مورخ سه شنبه 98/02/24  در ساعت 17-15 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد کشاورزیان

کلاس جبرانی درس اصول ومبانی مدیریت زنجیره تامین استاد  کشاورزیان در مورخ پنجشنبه 98/02/26  در ساعت 10-8 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  سواد هنری استاد  بهزادی نسب به شرح زیر در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
 • سه شنبه 98/02/24 ساعت 16-14
 • سه شنبه 98/02/31 ساعت 16-14
 • سه شنبه 98/03/07 ساعت 16-14
 • شنبه       98/03/04 ساعت 18-14

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  اطلاع رسانی تصویری استاد  بهزادی نسب در مورخ چهارشنبه 98/02/25  در ساعت 11-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  طراحی نشانه استاد  بهزادی نسب در مورخ پنجشنبه 98/02/26  در ساعت 14-11 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  چاپ دستی استاد بهزادی نسب در مورخ پنجشنبه 98/02/26  در ساعت 11-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  نرم افزار متحرک سازی استاد  بهزادی نسب در مورخ پنجشنبه 98/02/27  در ساعت 14-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  مبانی هنر های تجسمی استاد  بهزادی نسب در مورخ شنبه 98/02/28  در ساعت 17-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  چاپ دستی استاد  بهزادی نسب در مورخ شنبه 98/03/01  در ساعت 11-8در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  نرم افزار متحرک سازی استاد  بهزادی نسب در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 11-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس  ارتباط تصویریاستاد بهزادی نسب در مورخ پنجشنبه 98/03/09  در ساعت 15-11 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نایبی

کلاس جبرانی درس  رسانه شناسی استاد  نایبی در مورخ سه شنبه 98/02/24  در ساعت 15-13:30در ساختمان زرتشت (سالن همایش) برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کرمی

کلاس جبرانی درس  تاریخ گرافیک استاد  کرمی در مورخ یکشنبه 98/02/29  در ساعت 18-16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حاجی آقازاده

کلاس جبرانی درس  اقتصاد خرد استاد  حاجی آقا زاده در مورخ یکشنبه 98/02/29  در ساعت 11-8 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مقدم

کلاس جبرانی درس  هندسه مناظر ومرایا استاد  پریسا مقدم در مورخ جمعه 98/02/27  در ساعت 12-10  و 14-12 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد ذراتی

کلاس جبرانی درس  قوانین و مقررات عمومی استاد  ذراتی در مورخ سه شنبه 98/02/24  در ساعت 17-15 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد ذراتی

کلاس جبرانی درس قوانین و مقررات عمومی  استاد  ذراتی در مورخ سه شنبه 98/02/17  در ساعت 17-15 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کشاورزیان

کلاس جبرانی درس قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی استاد  کشاورزیان در مورخ پنجشنبه 98/02/19  در ساعت 10-8 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد امینیان

کلاس جبرانی درس ارتباطات انسانی  استاد  امینیان در مورخ یکشنبه 98/02/15  در ساعت 21-19 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد امینیان

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی بازاریابی  استاد  امینیان در مورخ سه شنبه 98/02/17  در ساعت 17-15 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد امینیان

کلاس جبرانی درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  استاد  امینیان در مورخ سه شنبه 98/02/17  در ساعت 19-17 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که با استاد اسکندری کارورزی 1 و 2 دارند

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته عکاسی که درس کارورزی 1و2 را در ترم جاری نیمسال دوم 97 با استاد اسکندری اخذ نموده اند:
 • جلسه اول روز جمعه مورخ 98/02/13 ساعت 10الی 14 
 • جلسه دوم روز شنبه مورخ 98/02/14 ساعت 13الی 08 
 • جلسه سوم روز یکشنبه مورخ 98/02/15 ساعت 13الی 08

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی  استاد  زهرا میرزایی در مورخ پنجشنبه 98/02/12  در ساعت 12-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

کلاس جبرانی درس مبانی معماری استاد روستایی در مورخ جمعه 98/02/13  در ساعات 12-09  و 14- 12در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد ویلکی

کلاس جبرانی درس کارآفرینی  استاد ویلکیدر مورخ شنبه 98/02/14  در ساعت 18-15 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رستمی

کلاس جبرانی درس مبانی هنر های تجسمی استاد رستمی در مورخ شنبه  98/02/14  در ساعت 18-15 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد صفاپو

کلاس جبرانی درس حقوق شهروندی استاد صفاپو در مورخ جمعه 98/02/13  در ساعت 14-11 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد صفاپو

کلاس جبرانی درس حقوق شهروندی استاد صفاپو در مورخ جمعه 98/02/13  در ساعت 14-11 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسماعیل پور

کلاس جبرانی درس خواندن و درک مفاهیم استاد اسماعیل پور در مورخ پنجشنبه 98/02/12  در ساعت 18-16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسماعیل پور

کلاس جبرانی درس واژه شناسی استاد اسماعیل پور در مورخ چهارشنبه 98/02/11  در ساعت18-16:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رها رمضانی

کلاس جبرانی درس خواندن و درک مفاهیم پایه استاد رمضانی در مورخ یکشنبه 98/02/16  در ساعت 16-12 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رها رمضانی

کلاس جبرانی درس گفت و شنود پایه   استاد رمضانی در مورخ یکشنبه 98/02/16  در ساعت 12-08 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 1و2 با استاد خانمحمدی دارند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1و2 را در ترم جاری نیمسال دوم 97 با استاد خانمحمدی اخذ کرده اند:
جلسه توجیهی روز سه شنبه مورخ 98/02/10 ساعت 15:45 در ساختمان زرتشت (سالن همایش) برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد پیر محمده زاده

کلاس استاد پیرمحمدزاده درس گردشگری فرهنگی استثناء در مورخ 98/02/09 ساعت 12-10 در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد صفری

کلاس استاد  صفری در مورخ جمعه 98/04/13  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جدی

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی 1  استاد جدی در مورخ یکشنبه 98/02/08  در ساعت 21-19 درساختمان ملایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کشاورزیان

کلیه کلاس های استاد  کشاورزیان در مورخ پنجشنبه  98/04/05  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کشاورزیان

کلیه کلاس های استاد  کشاورزیان در مورخ پنجشنبه  98/04/05  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کشاورزیان

کلیه کلاس های استاد  کشاورزیان در مورخ پنجشنبه  98/04/05  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دهباشی

کلاس جبرانی درس قوانین و مقررات عمومی  استاد  دهباشی در مورخ یکشنبه 98/02/08  در ساعت 20-18 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دهباشی

کلاس جبرانی درس قوانین و مقررات عمومی  استاد  دهباشی در مورخ یکشنبه 98/02/08  در ساعت 20-18 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عبداله پور

کلیه کلاس های استاد عبداله پور در مورخ پنجشنبه  98/04/05  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 1و2 با استاد اسکندری دارند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1و2 را در ترم جاری نیمسال دوم 97 با استاد اسکندری اخذ کرده اند:
جلسه توجیهی روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 ساعت 14 در ساختمان زرتشت (سالن همایش) برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد خلیلی

کلیه کلاس های استاد خلیلی در مورخ چهارشنبه  98/04/04  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطلب

کلیه کلاس های استاد نفیسه  مطلب در مورخ چهارشنبه  98/02/04  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم

کلیه کلاس های روز چهارشنبه 97/02/04 ساختمان مولایی به ساختمان زرتشت انتقال پیدا کرده است.

قابل توجه دانشجویان استاد روستائی

کلاس جبرانی درس فرم و فضا  استاد  روستائی در مورخ جمعه 98/02/06  در ساعت 14-12  و کلاس جبرانی درس طرح معماری داخلی آموزشی  در ساعت 17-14 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 2 با استاد پوراشراف دارند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 2 را در ترم جاری نیمسال دوم 97 با استاد پوراشراف اخذ کرده اند:
جلسه توجیهی روز دوشنبه مورخ 98/02/02 ساعت 18:30 در ساختمان زرتشت (سالن همایش) برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 2 با استاد پوراشراف دارند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 را در ترم جاری نیمسال دوم 97 با استاد پوراشراف اخذ کرده اند:
جلسه توجیهی روز دوشنبه مورخ 98/02/02 ساعت 17 در ساختمان زرتشت (سالن همایش) برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

کلاس جبرانی درس کارگاه متحرک سازی  استاد  بهزادی نسب در مورخ پنجشنبه 98/01/30  در ساعت 11-8درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کرمی

کلاسهای جبرانی  استاد کرمی در مورخ چهارشنبه 98/02/04  برای هر دو درس زیردر ساعت های اعلام شده در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

نام درس   ساعت برگزاری کلاس جبرانی
 کارگاه طراحی فتوگرافیک  8-11
 تاریخ گرافیک  11-13قابل توجه دانشجویان استاد جدی

کلاسهای جبرانی  ( ویژه دانشجویان ترم 1 کارشناسی حسابداری) درس پژوهش عملیاتی 1 استاد جدی در روز های یکشنبه 98/02/8  - 98/02/15 - 98/02/22 در ساعت 21 -19در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

کلاس جبرانی  مبانی معماری  استاد  روستایی در مورخ جمعه 98/02/06  در ساعت 12-9درساختمان زرتشت برگزار می گردد.