یکشنبه, 12 آذر 1402

 

فرم اوليه ثبت نام کاردانی

نام:
Invalid Input

نام خانوادگی:
Invalid Input

شماره شناسنامه:
Invalid Input

کد ملی:
Invalid Input

نام پدر:
Invalid Input

تاریخ تولد:
Invalid Input

معدل کل دیپلم:
Invalid Input

سال اخذ دیپلم:
Invalid Input

تلفن ثابت:
Invalid Input

تلفن همراه:
Invalid Input

وظعیت نظام وظیفه:
Invalid Input

*توجه:مدرک پیش دانشگاهی قابل قبول نمیباشد.

*معافیت تحصیلی ارائه میگردد.

*از بین رشته هااولویت 1 تا 5 خود را انتخاب کنید.

اولویت اول
Invalid Input

اولویت دوم
Invalid Input

اولویت سوم
Invalid Input

اولویت چهارم
Invalid Input

اولویت پنجم
Invalid Input

*تذکر:ارسال این فرم به معنای پذیرش قطعی نیست.