سه شنبه, 04 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


صفحه مشخصات کاربری اسماعیل خان محمدی
اسماعیل خان محمدی
2724
1
-
ناظم
ناظم
0
4 سال قبل
4 سال قبل
4 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

اسماعیل خان محمدی
اسماعیل
خان محمدی
مطالعه - تدریس ویادگیری - مسافرت - شنا - موسیقی
مدیریت مالی
ارزیابی ریسک ٰ بازده واستراتژی های مدیریت سرمایه درگردش صنعت خودرو درمقایسه با سایرصنایع فعال دربورس اوراق بهادار تهران
مدیریت مالی
حسابداری مالیاتی
حسابداری مالی
حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
حسابداری خدمات فرهنگی و هنری
مدیریت مالی دراصناف
سوبق پژوهشی:
بررسی وتحلیل حسابهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و طراحی نرم افزارهای ذیل برای اجرا نمودن درسازمان :
نرم افزار حسابداری - نرم افزار خرید وفروش
نرم افزار اموال - نرم افزار تدارکات و پشتیبانی
نرم افزار اعتبارات - نرم افزار قراردادها وتضمینات
نرم افزار مستندات
سوابق اجرایی :
- 20 سال سابقه کار در قسمتهای مختلف امورمالی
- مدیر مالی تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی شعبه اردبیل
- رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی
- رئیس اداره دفترداری وتنظیم حسابها ی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- مدیر مالی مرکزتصویربرداری پزشکی پردیس نور تهران
- مشاورمالی شرکت همت یاران ساعی
- مشاور مالیاتی تعاونی نوین نگاران نور
- کمیسیون معاملات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مقاله :
بررسی ریسک غیرسیستماتیک وبازده شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادار تهران
- تدریس درمرکز آموزش جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- مدرس دوره های آموزشی مسولین مالی استانهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانداری
- مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد 7
- مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2015/04/16 08:15:58جزوات حسابداری خدمات فرهنگی2خان محمدی875