یکشنبه, 07 خرداد 1402

 اطلاعیه فراخوان کانون های فرهنگی اجتماعی مذهبی

برای کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت فرهنگی و پژوهشی مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در این کانون ها شامل امتیاز برای دانشجویان می باشد.poster-kanon
نويسنده : محمد محزونی

این کاربر 27 مطلب منتشر شده دارد.