پنج شنبه, 07 اسفند 1399

 لینک دروس ارائه شده در سامانه سما لایو

link  قابل توجه دانشجویان گرامی : لینک لیست دروس ارائه شد توسط گروهای آموزشی

مرکز آموزش علمی کاربردی 13 تهران جهت استفاده دانشجویان در سامانه سما لایو در لینک های ذیل

آورده شده است .
لینک لیست دروس عمومی و مهارت مشترک

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه  گرافیک  

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه عکاسی 

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه امور فرهنگی و روابط عمومی 

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه حسابداری 

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه  معماری 

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه زبان 

لینک لیست دروس نیمسال 991 گروه مدیرت کسب و کار 
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی