شنبه, 02 تیر 1403

 

گزارش آموزش مجازی

*این فرم برای هر درس جداگانه تکمیل و ارسال شود.

رشته و گروه درسی
Invalid Input

نام مدرس
Invalid Input

نام درس
Invalid Input

تعداد واحد
Invalid Input

Invalid Input

نام سایت مورد استفاده
Invalid Input

فرمت فایل بارگزاری شده
Invalid Input

تعداد فایل درسی بارگزاری شده
Invalid Input

مدت زمان هرجلسه
Invalid Input

تعداد جلسات برگزار شده تا پایان اردیبهشت
Invalid Input

تعداد دانشجوی حاضر در کلاس
Invalid Input

بارگزاری لیست حضور و غیاب
Invalid Input

*** مدرس گرامی لطفا برای هر درس لیست حضور و غیاب از سامانه هم آوا اخذ و به همراه این فرم ارسال گردد. ***ضمنا تاریخ بارگزاری مطالب در سامانه به عنوان تاریخ تشکیل کلاس در لیست حضور و غیاب ثبت شود.