شنبه, 31 فروردين 1398

 

فرم دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره شناسنامه
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید...

کد ملی
لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

شماره تلفن محل کار
لطفا شماره تلفن محل کار خود را وارد نمایید...

شماره تلفن منزل
لطفا شماره تلفن منزل خود را وارد نمایید...

نشانی دقیق محل سکونت
نشانی دقیق محل سکونت خالی است...

نشانی دقیق محل کار
نشانی دقیق محل کار خالی است...

نام دروس تدریس شده در مرکز 13 تاکنون :

عنوان درس 1
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 2
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 3
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 4
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 5
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

نام دروس تدریسی در دیگر مراکز آموزش عالی کشور به همراه نام موسسه عالی :

عنوان درس 1
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 2
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 3
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 4
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 5
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

رشته تحصیلی در مقطع دکترا
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

(درصورتی که فارغ التحصیل دکترا نمی باشید نوشته شود شامل حال اینجانب نیست)

عنوان پایان نامه دکترا
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

دروس پیشنهادی جهت تدریس در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 :

عنوان درس 1
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 2
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

عنوان درس 3
لطفا این فیلد را تکمیل کنید...

اطلاعات بیشتر

در صورت لزوم میتوانید از این طریق، اطلاعات بیشتری در زمینه دروس تدریسی خود ارائه نمایید.

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !