شنبه, 31 فروردين 1398

 

فرم درخواست تجدید نظر در نمره - 92

  زمان ارسال فرم اعتراض به نمرات به اتمام رسیده است.

  در صورتیکه یکی از فیلد های زیر تکمیل نکنید و یا اشتباه تکمیل کنید، ترتیب اثری به درخواست شما داده نخواهد شد،

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

شماره همراه خود را بدون خط تیره و کاراکترهای اضافی وارد کنید. ( مثال : 09122615511 )

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

نمره اخذ شده
لطفا نمره اخذ شده خود را وارد نمایید...

نام درس
نام درس خود را انتخاب کنید.

نام مدرس
نام مدرس خود را انتخاب کنید.

رشته تحصیلی
رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید.

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید.

پودمان
پودمان را انتخاب کنید.

علت تجدید نظر
علت تجدید نظر خالی است...

رشته ورزشی دختران
لطفا رشته ورزشی خود را انتخاب کنید

رشته ورزشی خود را انتخاب کنید.