یکشنبه, 13 آذر 1401

 کلاس های استاد اسد زاده روز پنجشنبه مورخ 1401/9/3

قابل توجه دانشجویان گرامی، کلاس های استاد اسد زاده روز پنجشنبه مورخ 1401/9/3، حقوق مدنی 1 و حقوق مدنی 2 ،   16-18، 18-20 تشکیل نمی شود.