شنبه, 02 تیر 1403

 کنسلی کلاسهای درس استاد اختری

 
قابل توجه دانشجویان گرامی:


درس مقررات صادرات و واردات ساعت 12-10 درس مقررات و صادرات 14-12 درس قوانین مقررات عمومی ثبت

سفارش 16-14 درس مقررات استاندارد کنترل 18-16 استاد اختری برگزار نمیشود. 

نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی