یکشنبه, 06 بهمن 1398

 قابل توجه دانشجویان که درس ریاضی پیش دانشگاهی با استادعباسی دارند:

قابل توجه دانشجویان که درس ریاض پیش دانشگاهی با استاد مینا عباسی دارند

و امتحان میان ترم نداده اند ، امتحان میان ترم این درس به علت تعطیلی روز

دوشنبه به روز چهارشنبه 98/10/18 ساعت 19 موکول شده است.

همچنین جلسه جبرانی رفع اشکال و آمادگی جهت امتحان در

روز پنجشنبه 98/1/19 ساعت 16 برگزار می گردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی