یکشنبه, 22 تیر 1399

 برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار بیمه و مالیات

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار بیمه و مالیات

زمان برگزای : دوشنبه 98/9/11 از ساعت 20-17 بعد ازظهر

محل برگزاری : ساختمان زرتشت شرقی سایت رایانه مرکز واحد 13

از علاقمند برای ثبت نام شرکت در کارگاه تقاضا می شود به مدیرت فرهنگی

و امورپژوهشی و یا سرکار خانم رجبی مراجعه نمایند .
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی