دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 کاردانی معماری داخلی

نام خانوادگی

نام

سال ورود

امینی سید عبداله 912
اشجاری علیرضا
اسدی جعفر 912
اشرفی راد کیارش 912
بیگی فرشته 912
ترابی انارکی مهدی 912
حسینی فرد زهرا سادات 912
حسین نژاد نیوشا 912
حمزه لو نیلوفر 912
دانشمند اویس 912
زارع زاده اردشیر بهناز 912
سبک دست دمدمه محمد 921
شیخ ساران زهرا 912
صادقی شیوا 912
عتباتی سبحان 912
قربانی علی 912
محمودی فائزه 912
موسوی سید علی اصغر 

912

میرملکی بیدختی عادله 912

مبرهنی آذر شربیانی
ستاره

912

محمدی  پرستو 912
نوریان حسین 912
نشوادیان بخش علی 912
نیکبخت علی 912
ویسی داود 912
     
نويسنده : ثریا صفری

این کاربر 22 مطلب منتشر شده دارد.