شنبه, 08 بهمن 1401

 اطلاعیه پایان درس تربیت بدنی و ورزش

دانشجویان گرامی با توجه به پایان نیمسال مهر 1401 جهت اتمام درس تربیت بدنی و یا ورزش روز 1401/10/21 CD گزارش و تحقیق خود را به نگهبانی دانشگاه تحویل و صورتجلسه آن را احضار نمایید.

واحد آموزش - ذانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران.