شنبه, 08 بهمن 1401

 کلاس جبرانی استاد آقاشاهی

جبرانی کلاس استاد آقاشاهی روز چهارشنبه مورخ 14دی به شرح ذیل برگزار میشود؛
مهارت و قوانین کسب و کار ساعت 16-14
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری ساعت 18-16
* کلاس های پنجشنبه نیز دایر می باشد.