شنبه, 08 بهمن 1401

 جبرانی و میانترم استاد عباسی

1- جبرانی آمار و کاربرد آن در کسب و کار ؛ شنبه 10/10 ساعت 20-18:30
2- پنجشنبه 10/15 ؛ میانترم آمار در بازاریابی ساعت 12-10
3- میانترم آمار ؛ سشنبه 10/13 ساعت 18-17