شنبه, 08 بهمن 1401

 جبرانی کلاس های استاد مینا عباسی

استاد مینا عباسی

کاردانی 
کلاس آمار روز سشنبه 18-16به روز پنجشنبه 13:30-12 موکول شده

کارشناسی
کلاس آمار و کاربرد آن در کسب و کار روز سشنبه 20-18به روز چهارشنبه 17 به بعد موکول شده.