پنج شنبه, 20 مرداد 1401

 جلسه حضوری کارورزی و پروژه رشته کسب و کار

کارورزی و پروژه ترم بهمن ماه به اطلاع دانشجویان گرامی درس کارورزی و پروژه می رساند جلسه توجیهی برای دانشجویان رشته

کسب و کار، مدیریت تبلیغات تجاری و مدیریت اسناد در روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفندماه برگزار می گردد.

اطلاعات تکمیلی در لینک زیر:http://pourashraf.com/fa/page/407/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0