شنبه, 04 بهمن 1399

 قابل توجه دانشجویان استاد علایی

جبرانی درس زبان خارجه  با استاد علایی در روز چهارشنبه 98/05/30 از ساعت 12:30الی17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.