چهارشنبه, 30 مرداد 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

  • درس تفسیر موضوعی قرآن :چهارشنبه ها ساعت۱۵:۳۰الی۱۸:۳۰(جبرانی۱۹مردادازساعت۱۱الی۱۷)
  • درس تفسیرموضوعی قرآن : چهارشنبه ها ساعت۱۲:۳۰الی۱۵:۳۰(جبرانی۱۹مردادازساعت۱۷الی۱۹)
  • درس اخلاق اسلامی:پنجشنبه ها ساعت۷:۳۰الی۱۰:۳۰(جبرانی۲۰مردادازساعت۱۱الی۱۵)
  • درس اندیشه۱ :پنجشنبه ها ساعت۱۳:۳۰الی۱۶:۳۰(جبرانی۲۰مرداداز ساعت۱۵الی۱۹)
  • درس تفسیر موضوعی قرآن :سه شنبه ها۱۳:۳۰الی۱۷:۳۰(جبرانی۲۲مردادساعت ۱۱:۳۰الی۱۳:۳۰و۱۷:۳۰الی۱۹:۳۰)