یکشنبه, 27 مرداد 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد مهدوی

امتحان عملی(ژوژمان) درس کلاسی پایه ومبانی رنگ و تعادل سفیدی درنور استاد مهدوی در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 16-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.