یکشنبه, 27 مرداد 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورفرهنگی واجتماعی استاد اسکندری در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.