شنبه, 29 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس زیر را با استادنهانی اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

  • درس اخلاق اسلامی(یکشنبه ساعت 18-16) روز سه شنبه 98/02/24 ساعت 16-10 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
  • درس اندیشه اسلامی(سه شنبه ساعت 19-17) روز دوشنبه 98/02/30 ساعت16-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
  • درس اندیشه اسلامی(یکشنبه ساعت 16-14) روز سه شنبه 98/02/31 ساعت 16-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.