شنبه, 29 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد نیرومند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس زیر را با استاد نیرومند اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

  • درس فرهنگ عمومی روز چهارشنبه 98/02/25  در ساعت 18-16 و 20-18درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
  • درس اصول وفنون مذاکره روز چهارشنبه 98/03/01  در ساعت 18-16 و 20-18درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
  • درسمهارت های مساله یابی وتصمیم گیری روز چهارشنبه 98/03/08  در ساعت 18-16 و 20-18درساختمان رزتشت برگزار می گردد.