شنبه, 29 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد جدی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد  جدی در مورخ چهارشنبه 98/02/25  در ساعت 18-14در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.