چهارشنبه, 26 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد خلیفه زاده

 کلاس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد خلیفه زاده در مورخ یکشنبه 98/01/25  در ساعت 19-17 در ساختمان ملایی کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.