یکشنبه, 04 فروردين 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد بدیهی

کلیه کلاس های استاد محمد مهدی بدیهی در مورخ چهارشنبه 97/11/24کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.