یکشنبه, 03 شهریور 1398

 ژوژمانهای استاد اسکندری(مبانی عکس ،تعادل سفیدی نور و عکاسی دیجیتال پیشرفته)

کلاس ژوژمان درس مبانی عکس و تعادل سفیدی نور استاد  اسکندری روز یکشنبه مورخ 97/11/7 ساعت 9صبح و کلاس ژوژمان درس عکاسی دیجیتال پیشرفته ساعت 11صبح  در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.