چهارشنبه, 05 تیر 1398

 امتحان ورزش و تربیت بدنی(استاد محمدی)

امتحان درس ورزش و تربیت بدنی  استاد محمدی (ویژه آقایان) روز پنجشنبه مورخ 97/10/13 ساعت 14 در ساختمان ملائی برگزار می گردد.