پنج شنبه, 02 اسفند 1397

 قابل توجه دانشجویان استاد سلطانمحمدی

 کلاس جبرانی درس آسیب شناسی اجتماعی استاد سلطانمحمدی در روز  شنبه مورخ 97/09/17 از ساعت15-13:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.