پنج شنبه, 02 اسفند 1397

 قابل توجه دانشجویان استاد سلطانمحمدی

 کلاس جبرانی درس نماد و نشانه شناسی استاد سلطانمحمدی در روز جمعهمورخ 97/09/16 از ساعت19-17:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.