پنج شنبه, 02 اسفند 1397

 زمان برگزاری جلسه کارورزی ستاد هشترودی

جلسه توجیحی کارورزی استاد هشترودی پنجشنبه مورخ 97/09/15از ساعت 13در ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.