Persian      English     
دوشنبه, 21 آبان 1397

 قابل توجه دانشجویان استاد رجایی(کلاس جبرانی)

 کلاس جبرانی استاد  رجایی در روز شنبه  مورخ 97/08/19 برگزار می گردد.
این کلاس جبرانی مربوط به درس متره و برآورد می باشد.