دوشنبه, 05 فروردين 1398

  قابل توجه دانشجويان استاد مسعودی

کلیه کلاس های استاد  مسعودی در روز جمعه مورخ 97/08/11کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.