چهارشنبه, 18 تیر 1399

 جلسه رسیدگی به اعتراضات درس گزارش نویسی

با توجه به اعتراض به نمرات استاد میرشاهی و درخواست مکرر دانشجویان جلسه آموزشی با حضور ریاست مرکز جناب آقای دکتر جاویدمهر و مدیر گروه روابط عمومی جناب آقای سالاریان و دبیر شورا سرکار خانم رستم خان و جناب آقای استاد میرشاهی و نماینده کلاس جناب آقای عباسی تشکیل گردید و با دقت تمام اعتراضات بررسی گردید و در نهایت به این نتیجه رسیدند که در امتحان سوال پایانی مربوط به سوال تحلیلی و مشارکت کلاسی بوده حتی در صورت عدم پاسخ،نمره لازم برای دانشجویان منظور گردیده است. لازم به ذکر است تمامی اعتراضات دستی و یا ایمیل ارسالی تک تک رسیدگی شده و نمره نهایی هم کنون در سایت سجاد قابل رویت و در صورتی که دانشجویان خواستار جواب و نظر نهایی استاد میباشند به سرکار خانم رستم خان  مراجعه نمایند.

نويسنده : مریم معروفی

کارشناس امور مدرسان و دبیر شورای آموزش و مسئول دفتر مدیران گروه