چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 نحوه ثبت اخراج آموزشی ویژه دانشجویان ترمی

قابل توجه کلیه دانشجویان ترمی :
اگر دانشجو بدون اطلاع و عذر موجه ،بیش از یک نیم سال عدم مراجعه داشته باشد،توسط مرکز آموزش اخراج می گردد.

 در صورتی که دانشجو در دو نیم سال تحصیلی اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شده و معدل کل کمتر از 10کسب نماید ،از نظر آموزشی اخراج می باشد و مرکز آموزش موظف به ثبت اخراج در سامانه جامع آموزشی می باشد.

 در صورتی که دانشجو ،دوترم مشروط با معدل کل بالای 10 و کمتر از 12باشد ،مرکز آموزش موظف به ارسال پرونده دانشجو برای تصمیم گیری به شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص می باشد . در صورت عدم تایید ادامه تحصیل دانشجو ،واحدآموزش نسبت به ثبت اخراج آموزشی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه می باشد .

بدیهی است مدیران گروه و کارشناسان محترم آموزش بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند داشت .
لذا از شما دانشجویان ترمی خواهشمندیم جهت اطلاعات بیشتر با واحد آموزش سرکار خانم قاسمی تماس حاصل فرمائید.
شماره تماس:88934456 داخلی 105
نويسنده : فاطمه قاسمی

کارشناس آموزش