چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 اطلاعیه مهم آموزش جهت دانشجویان ترمی

imgres copy copy copyقابل توجه تمامی دانشجویان ترمی که در نیمسال گذشته معدل کل آنها کمتر از 12 می باشد این دسته از دانشپژویان تنها می توانند حداکثر 14 واحد برای این نیمسال اخذ نمایند.

لذا این دسته از دانشجویان حداکثر می توانند تا تاریخ 93/01/31 نسبت به حذف دروس تا سقف 14 واحد با هماهنگی سر کار خانم قاسمی اقدام نمایند.

بدیهیست در صورت عدم مراجعه، آموزش سریعااقدام به حذف دروس خواهد نمود.
لازم به ذکر است حذف دروس فوق باعث بستانکار شدن(طلبکار شدن)برای نیمسال بعدی خواهد شد.
نويسنده : فاطمه قاسمی

کارشناس آموزش