چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 اطلاعیه ثبت نام با تاخیر تابستان 92-91

entekhabvaheed

دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد انجام نداده اند می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 92/04/20 ثبت نام خود را طبق کدهایی که ظرفیت دارند انجام دهند و آموزش هیچ گونه مسئولیتی برای ظرفیت کدهای بسته شده ندارد.

برنامه انتخاب واحد در جدول انتهای همین صفحه مشخص می باشد و دانشجویان طبق کدهای با ظرفیت ثبت نام خود را انجام دهند .

ورود به سامانه جهت پرداخت

آموزش نحوه دریافت رمز دوم

آموزش نحوه پرداخت الکترونیک

کلیه ثبت نام ها به صورت اینترنتی و طبق فیلم آموزشی زیر می باشد. (انتخاب واحد به عهده خود دانشجو می باشد)

فیلم روش انتخاب واحد

دانشجویان عزیز جهت عدم تداخل در روز و ساعت امتحان دروس انتخابی را از جدول گروه و رشته خود که در فایل های گروهای قابل انتخاب موجود است انتخاب نمایید .

قابل ذکر است که کلیه دانشجویان برنامه هفتگی خود را پرینت گرفته و طبق آن سر کلاسها حضور یافته و اگر احتمالا اسم دانشجو در لیست حضور وغیاب کلاسی نباشد برنامه هفتگی خود را چک نمایند د رصورت مغایرت حداکثر تا زمان حذف و اضافه به آموزش مراجعه نمایند .

دانشجویان موظفند هر هفته تا پایان ترم برنامه هفتگی خود را چک نمایند که احتمالا درسی حذف نشده باشد.

ردیف

مقطع

نام رشته

شماره پودمان

فایل گروه های قابل انتخاب

پرداخت الکترونیک

1

کاردانی

مترجمی اسناد ومدارک

7

دانلود 

پرداخت

2

کاردانی

مترجمی اسناد ومدارک

5

دانلود

پرداخت

3

کاردانی

مترجمی نوارو فیلم

5

 دانلود

پرداخت

4

کاردانی

مدیریت کسب وکار

2

 دانلود

پرداخت

5

کاردانی

مدیریت کسب وکار

3

 دانلود

پرداخت

6

کاردانی

مدیریت کسب وکار

5

 دانلود

پرداخت

7

کاردانی

تبلیغات

3

 دانلود

پرداخت

8

کاردانی

خبرنگاری

5

 دانلود

پرداخت

9

کاردانی

خبرنگاری

3

 دانلود

پرداخت

10

کاردانی

معماری داخلی

2

 دانلود

پرداخت

11

کاردانی

برنامه سازی کامپیوتر

2

 دانلود

پرداخت

12

کاردانی

بازاریابی

2

دانلود 

پرداخت

13

کاردانی

بازاریابی

3

 دانلود

پرداخت

14

کارشناسی

مترجمی همزمان انگلیسی

2

دانلود 

پرداخت

15

کاردانی

گرافیک

2

 دانلود

پرداخت

16

کاردانی

گرافیک

3

 دانلود

پرداخت

17

کاردانی

امور فرهنگی

3

 دانلود

پرداخت

18

کاردانی

روابط عمومی

3

 دانلود

پرداخت

19

کاردانی

روابط عمومی

5

 دانلود

پرداخت

20

کاردانی

امورفرهنگی

2

 دانلود

پرداخت

21

کاردانی

روابط عمومی

2

 دانلود

پرداخت

22

کاردانی

امورفرهنگی

5

 دانلود

پرداخت

23

کارشناسی

مدیریت امورفرهنگی

3

 دانلود

پرداخت

24

کارشناسی

مدیریت امورفرهنگی

6

دانلود 

پرداخت

25

کارشناسی

مدیریت امورفرهنگی

2

 دانلود

پرداخت

26

کارشناسی

روابط عمومی گرایش امور رسانه

2

دانلود

پرداخت

27

کارشناسی

روابط عمومی گرایش رفتار اجتماعی

2

 دانلود

پرداخت

28

کارشناسی

حسابداری خدمات آثار فرهنگی و هنری(مرتبط)

2

 دانلود

پرداخت

29

کارشناسی

حسابداری خدمات آثار فرهنگی و هنری(غیر مرتبط)

2

 دانلود

پرداخت

30

کاردانی

حسابداری مالی

3

 دانلود

پرداخت

31

کاردانی

حسابداری مالی

5

 دانلود

پرداخت

32

کاردانی

حسابداری مالی

2

 دانلود

پرداخت

33

کارشناسی

مدیریت تبلیغات تجاری - مرتبط

2

دانلود

پرداخت

34

کارشناسی

مدیریت تبلیغات تجاری - غیر مرتبط

2

دانلود

پرداخت

35

کارشناسی

روابط عمومی

3

دانلود

پرداخت

36

کاردانی

حقوق ثبتی

3

دانلود

پرداخت

37

کاردانی

مترجمی زبان ( دیداری و مکتوب)

2

 دانلود

پرداخت

38

کاردانی

مترجمی زبان ( دیداری و مکتوب)

3

 دانلود

پرداخت

 

نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.