دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 کنسلی کلاس استاد مسیحا گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی:
کلاس های سیستم مدیریت یکپارچه و مدیریت بازاریابی خدمات و مدیریت بازاریابی استاد گرامی روز یکشنبه مورخ 1403/02/23 تشکیل نمی گردد و جبرانی آنها متعاقباً اعلام می گردد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی