شنبه, 02 تیر 1403

 اطلاعیه برگزار نشدن بعضی از کلاس های روز یکشنبه مورخ 1402/08/28

قابل توجه دانشجویان محترم 
کلاس های درس رسانه های الکترونیک - جمع آوری الکترونیکی- ارتباط با رسانه - برنامه ریزی و ارزیابی طرح روز یکشنبه مورخ 1402/08/28 برگزار نمی شود.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی