پنج شنبه, 03 اسفند 1402

 جدول برنامه زمانبندی کاربینی و کارورزی

جلسات توجیهی دانشجویان ورودی های جدید(بهمن1401) کاربینی کارورزی
نام استاد روز و تاریخ ساعت محل برگزاری
استاد سالاریان سه شنبه 1401/12/16 14:30-16  سالن همایش
استاد پوراشراف دوشنبه 1401/12/22 15-16:30 سالن همایش
       
       
       
       
       
       
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی