یکشنبه, 13 آذر 1401

 تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

                                                    تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

درخواست انتقال

                 1401/09/15 لغایت 1401/09/30

انتخاب واحد توسط دانشجویان

                  1401/11/11 لغایت 1401/11/21

شروع کلاس ها

                                   1401/11/23

انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه

               1401/11/23 لغایت 1401/11/28

درخواست میهمان

                1401/11/23 لغایت 1401/12/01

تمدید درخواست میهمان

                1401/12/01 لغایت 1401/12/07

ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

پس از ثبت نمرات نیمسال 1-1401 تا 1401/12/08

امتحانات میان ترم

               1402/02/09 لغایت 1402/02/22

حذف اضطراری

               1402/03/09 لغایت 1402/03/10

ثبت و ویرایش غیبت 16/3 کلاسی توسط مرکز آموزش

              1402/03/16 لغایت 1402/03/26

آخرین فرصت تسویه حساب مالی و رفع نواقص در سامانه و در بایگانی

                                 1402/03/05

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

              1402/03/20 لغایت 1402/04/09

پایان کلاسها

                                  1402/03/26

امتحانات

               1402/03/27 لغایت 1402/04/09

ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

             1402/03/27 لغایت 1402/04/14

تجدید نظر نمرات

1402/04/15 لغایت 1402/04/16مقطع

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه

کاردانی و کارشناسی 1399-1400-2 و ما قبل

     11 و 1401/11/12      1401/11/23
کاردانی و کارشناسی

    1400-1401-1      13 و 1401/11/14       1401/11/24
کاردانی و کارشناسی

    1400-1401-2

     16 و 1401/11/17        1401/11/25

کاردانی و کارشناسی

    1401-1402-1

     18 و 1401/11/19         1401/11/26
           کاردانی 

      تمام ورودی ها

          1401/11/20          1401/11/27

          کارشناسی

       تمام ورودی ها

          1401/11/21         1401/11/28

نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی