یکشنبه, 22 تیر 1399

 جدول اعلام جلسه توجیهی کارورزی

ردیف

رشته

روز

تاریخ

ساعت

مکان

1.      

امور فرهنگی ،مدیریت فرهنگی روابط عمومی

2.     زبان
چهارشنبه


98/9/20


کارورزی(2)13-11

کارورزی(1)15-13

سالن همایش مرکز

3.    

حسابداری

یکشنبه 
یکشنبه

دوشنبه

98/10/18
98/9/17
98/9/18

20-18

20-17

سالن همایش مرکز

4.    

کسب و کار

دوشنبه

دوشنبه

98/9/18

98/10/18

16-13

16-13

سالن همایش مرکز

5.    

تبلیغات تجاری و تبلیغات

دوشنبه

دوشنبه

98/9/18

98/10/18

16-13

16-13

سالن همایش مرکز

6.    

معماری ،

 عکاسی،

گرافیکپنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

98/9/28

98/9/28

98/9/28

19-16

14-11

16-13

سایت 

آتلیه مرکز

کارگاه مرکز

نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی