یکشنبه, 22 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان : کارورزی گروه حسابداری دکتر خان محمدی

کارورزی گروه حسابداری دکتر خان محمدی روز چهار شنبه 98/8/29 ساعت 16 برگزار می شود
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی