دوشنبه, 07 بهمن 1398

 اطلاعیه مهم در خصوص کلاسهای جبرانی ازتاریخ 98/8/29 لغایت 98/10/30

کلاس جبرانی  دانشجویان رشته کسب و کار ترم 1 تکمیل ظرفیت
 
 استاد پوراشراف روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت   16-13 برگزار میگردد

کلاس های جبرانی استاد مصطفی رمضانی فردا سه شنبه

از ۸:۳۰ تا ۱۳ درس دانش خانواده و جمعیتکلاس جلسه جبرانی رفع اشکال و آمادگی جهت امتحان

درس ریاض پیش دانشگاهی با استاد مینا عباسی

روز پنجشنبه 98/1/19 ساعت 16 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی دروس " فرم و فضا " استاد وندائی

روز پنجشنبه مورخ 98/10/19 ساعت   11-9 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " ریاضی پیش دانشگاهی" استاد عباسی

روز پنجشنبه مورخ 98/10/19 ساعت   16 برگزار میگردد

(گروه های چهارشنبه 19-17،جمعه 10-8، جمعه12-10)

کلاس های  جبرانی دروس  عکاسی دیجیتال پیشرفته استاد شاملو 

روز شنبه مورخ 98/10/14 ساعت   17:30  برگزار میگردد


کلاس های  جبرانی دروس  طراحی پایه استاد کرمی 

روز پنجشنبه مورخ 98/10/12 ساعت   11-8  برگزار میگردد


کلاس های  جبرانی دروس "  مدیریت سازمانی و مراکز فرهنگی  

استاد صفاپو روز چهارشنبه  مورخ 98/10/11

 
ساعت   18-15  برگزار میگردد(دوجلسه جبرانی )کلاس های  جبرانی دروس "  شناخت و بررسی آثارعکاسیاستاد شاهورانی 

روز چهار شنبه مورخ 98/10/11 ساعت   9:30  برگزار میگرددکلاس های  جبرانی دروس"  گفت و شنود پایه  استاد رها رمضانی 

روز چهار شنبه مورخ 98/10/11 ساعت   16-14:30  برگزار میگرددکلاس های  جبرانی دروس"  گمکالمه موضوعی واژگان  استاد رها رمضانی 

روز چهار شنبه مورخ 98/10/11 ساعت   14:30-13  برگزار میگرددکلاس های  جبرانی دروسدانش خانواده " استاد رمضانی

روز سه شنبه مورخ 98/10/10 ساعت   18-8:30  برگزار میگرددکلاس های  جبرانی " گفت وشنود مقدماتی " استاد علایی

روز یکشنبه مورخ 98/10/8 ساعت   14-12 برگزار میگردد

کلاس جبرانی    
استاد شکوفیان  روز شنبه مورخ 98/10/7

 
ساعت   18:30-16:30 برگزار میگردد
کلاس جبرانی دروس "
میراق معنوی فرهنگی  "استاد دلشاد

روز شنبه مورخ 98/10/7 ساعت   16-14 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " میراق معنوی فرهنگی  "استاد دلشاد

روز شنبه مورخ 98/10/7 ساعت   18-16 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " میراق معنوی فرهنگی  "استاد شاهورانی

روزدو شنبه مورخ 98/10/9 ساعت   12-10 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " رسانه های تصویری و فرهنگ امور فرهنگی بانوان "

استاد خزان  روز جمعه مورخ 98/10/6 ساعت   18-16 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " تاریخ عکاسی ایران "استاد هنرور

روز دوشنبه مورخ 98/10/9 ساعت   12-10 برگزار میگردد

(بازدید از نمایشگاه عکس فوتوغرافخانه نگارخانه خیال)کلاس جبرانی دروس " بیان معماری "استاد کیا  روزهای یکشنبه

مورخ 98/10/8 و 98/10/15 ساعت   10-8 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " مبانی معماری داخلی "استاد کیا  روزهای یکشنبه

مورخ 98/10/8 و 98/10/15 ساعت   13-10 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " شناخت هنر معاصر  اسلامی "استاد شاهورانی سمنانی

روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 ساعت 12-8 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " گفت و شنود پایه "استاد رها رمضانی

روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 ساعت 16-14 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " کاربرد رایانه در حسابداری "استاد ستوده باران

روز یکشنبه مورخ 98/10/8 ساعت 18:30-16:30 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " مدیریت سازمانها و مراکز فرهنگی"استاد صفاپو

روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 ساعت 18-16 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس "حقوق و قوانین تبلیغاتی   "استاد  گیتی نورد

  روز دوشنبه  مورخ  98/10/2  ساعت  20-18 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس "حقوق و قوانین بازاریابی  
"استاد  گیتی نورد

  روز دوشنبه  مورخ  98/10/2  ساعت  18-16 برگزار میگردد

کلاس جبرانی دروس " گفت و شنود   
"استاد  نوه ابراهیم

  روز دوشنبه  مورخ  98/10/2  ساعت  14-12 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " ریاضی پیش  "استاد عباسی

روز یکشنبه مورخ 98/10/1 ساعت 19-17 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " مبانی سازمان و مدیریت  "استاد پوراشراف

روز دوشنبه مورخ 98/10/2 ساعت 16-14 برگزار میگردد(تکمیل ظرفیت گروه کسب و کار)
کلاس جبرانی دروس " مشتری مداری  "استاد پوراشراف

روز شنبه مورخ 98/9/30 ساعت 13:30-12 برگزار میگردد(تکمیل ظرفیت گروه کسب و کار)
کلاس جبرانی دروس " مبانی سازمان و مدیریت  "استاد پوراشراف

روز شنبه مورخ 98/9/30 ساعت 15-13:30 برگزار میگردد(تکمیل ظرفیت گروه کسب و کار)
کلاس جبرانی دروس " فرهنگ و تبلیغات  "استاد پوراشراف

روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 ساعت 15-12 برگزار میگردد(تکمیل ظرفیت گروه تبلیغات)
کلاس جبرانی دروس " مشتری مداری  "استاد پوراشراف

روز دوشنبه مورخ 98/10/2 ساعت 14-12 برگزار میگردد(تکمیل ظرفیت گروه کسب و کار)
کلاس جبرانی دروس " گفت و شنود مقدماتی  
"استاد اعلایی

روز سه شنبه مورخ 98/10/3   ساعت 12-10 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " آزمایشگاه پیش متوسطه  "استاد اعلایی

روز سه شنبه مورخ 98/10/15   ساعت 14-12 برگزار میگردد
کلاس جبرانی دروس " قوانین و مقررات عمومی  
"استاد گیتی نورد

روز جمعه مورخ 98/9/29   ساعت 18-16 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن  "

استاد گیتی نورد روز جمعه مورخ 98/10/6   ساعت 18-16 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " کاربرد موضوعی واژگان 2  "استاد علیپور

روز یکشنبه مورخ 98/10/8   ساعت 12-9 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " مکالمه موضوعی  "استاد علیپور

روز یکشنبه مورخ 98/10/1ساعت 12-9 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " عکاسی  "استاد سینا

روز شنبه مورخ 98/9/30 ساعت 15-12 برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " هندسه مناظر و مزایا    "استاد وندائی  روز شنبه 

مورخ 98/9/30 ساعت 11-9 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " فرم و فضا    "استاد وندائی  روز شنبه 

مورخ 98/10/7 ساعت 11-9 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " ریاضی حسابداری    "استاد حسن زاده  روز شنبه 

مورخ 98/9/30 ساعت 16-14 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " زبان خارجی عمومی    "استاد علیپور

روز چهار شنبه مورخ 98/9/27 ساعت 13:30-11:30 برگزار میگردد

کلاس جبرانی دروس " گفت و شنو مقدماتی    "استاد اعلایی

روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ساعت 12-10 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " تاریخ عکاسی ایران    "استاد هنرورروز سه شنبه

مورخ 98/9/25 ساعت 10  صبح به جای دانشگاه در محل باغ ملی برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " گفتود شنود "استاد نوه ابراهیم  روز دو شنبه

مورخ 98/9/25 ساعت 14-12 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " طراحی حروف و خوشنویسی   "استاد یزدانی

روز یکشنبه مورخ 98/10/8 ساعت 19-13 برگزار میگرددکلاس جبرانی دروس " تاریخ عکاسی ایران "استاد علائی روز دو شنبه

مورخ 98/9/25 ساعت 13-9 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " دستور زبان پایه "استاد علائی روز سه شنبه مورخ

98/9/19
ساعت 12-10 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " خواندن و درک مفاهیم پایه "استاد علائی روز سه شنبه

مورخ 98/9/5 ساعت 12-10 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " نظرسنجی "استاد سلطان محمدی روز جمعه مورخ 98/9/22

ساعت 10-8 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " میراث معنوی وفرهنگی "استاد سلطان محمدی روز جمعه

مورخ 98/9/22 ساعت 18-16 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی  استاد مرادی سه شنبه مورخ  98/9/19 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " اقتصاد و فرهنگ "استاد نسیم حاجی آقازاده روز چهارشنبه

مورخ 98/9/13 98/9/20 - 98/9/27  ساعت 12-10 و 14-12برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " بورس و کالاهای فرهنگی"استاد نسیم حاجی آقازاده روز

چهارشنبه
مورخ 98/9/13 98/9/20 - 98/9/27  ساعت 10-8 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " طراحی حروف و خشنوسی "استاد سیما یزدانی

روز شنبه مورخ 98/9/30 98/10/7  ساعت 12:15 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " صفحه آرایی "استاد رضوان بهزادی نسب  روز جمعه

 مورخ  98/9/15 
  ساعت 13:30-10:30  برگزار میگردد
.


کلاس جبرانی دروس " سواد هنری "(روز دوشنبه) استاد رضوان بهزادی نسب   روز جمعه

 مورخ  98/9/29 
  ساعت 10-8 و 12-10  برگزار میگردد


کلاس جبرانی دروس " خوشویسی و طراحی حروف (استاد پروانه قاسمی )  روز یکشنبه

 مورخ های  (98/9/24  -  98/9/17)
  ساعت 17 الی18:30  برگزار میگرددکلاس جبرانی درس " دانش خانواده " روز جمعه 98/9/8 از ساعت 16-8 استاد مصطفی رمضانی برگزار میگردد


کارگاه کلاسهای استاد بهزادی نسب " طراحی نشانه تصویری از ساعت 12-8 "و "طراحی پوستر از ساعت 14-11" و "طراحی دستی از ساعت 17- 14" روز پنجشنبه در محل کاخ گلستان برگزار میگردد.

کارگاه کلاسهای استاد کرمی "تاریخ عکاسی از ساعت 12:30- 8:30 و "طراحی پیشرفته از ساعت 15:30- 12:30 در روز پنجشنبه در محل کاخ گلستان برگزار میگردد.


کلاس جبرانی درس
" گفت و شنود پایه " رور شنبه 98/8/27 از ساعت 14-12 استاد نوه ابراهیم برگزار میگردد


 کلاس جبرانی درس طراحی پایه (استاد کرمی ) روز شنبه مورخ 98/8/18 ساعت 12:30 الی 15:30 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی دروس " رسانه های تصویری و فرهنگ " و "امور فرهنگی بانوان " (استاد خزان) روز جمعه مورخ (9/8/ 8 9 و    98/9/29)  ساعت 14:30 الی 18 برگزار میگردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی