دوشنبه, 07 بهمن 1398

 توجه دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی – برنامه ریزی فرهنگی

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی می رساند :

کلاس شبکه اجتماعیروزهای پنجشنبه از ساعت 18-16به روزهای سه شنبه 19:30 18 منتقل شده است
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی