دوشنبه, 07 بهمن 1398

 قابل توجه دانشجویان گرامی در خصو ص جلسه کاربینی گروه زبان

جلسه   کاربینی  گروه   زبان 98/8/22 از ساعت 15-13 برگزار میگردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی