چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان استاد ستوده باران :

کلاس کاربردرایانه در حسابداری از ساعت (16-14) استاد ستوده باران در تاریخ 98/7/29 برگزار نخواهد شد
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی